Endokanabinoidní systém a slibné použití kanabidiolu při léčbě poruch spojených se zneužíváním návykových látek

Medicína

Zneužívání návykových látek se projevuje jako opakované užívání látky, která sice může přinést dočasně příjemný pocit, ale v dlouhodobém horizontu má významné negativní dopady na zdraví jedince. Poruchy chování, poškozené zdraví, mentální degradace v konečném důsledku nepříznivě ovlivňují celou společnost. Dosavadní výzkumy naznačují, že endokanabinoidní systém (ECS) hraje důležitou roli v běžných neurobiologických procesech, které jsou základem vzniku poruch při zneužívání návykových látek. ECS zprostředkovává především odměňující a motivační efekt i související návyky.

V laboratorních i klinických podmínkách se ukázalo, že řešením poruch spojených se zneužíváním návykových substancí může být nepsychoaktivní fytokanabinoid kanabidiol (CBD).

CBD má potenciál snižovat touhu a relaps u abstinujících uživatelů, tím, že narušuje znovuvybavení paměti odměny spojenou s drogami, snižuje reakci na drogové spouštěče a inhibují účinek drog v systému odměny.

I když není přesný mechanismus ještě objasněn, je pravděpodobné, že to je díky tomu, že CBD cílí na endokanabinoidní a serotonergní systémy.

Další výzkum pomocí preklinických a klinických studií je nezbytný pro pochopení dalšího fungování i využití co nejefektivnější léčby. Článek se věnuje jak roli endokanabinoidního systému při poruchách spojených se zneužíváním návykových látek, tak navrhovaným farmakologickým řešením. Současně vyhodnocuje základní důkazy o CBD jako potenciálním léčivu při řešení nikotinových, alkoholových, psychostimulačních, opioidních nebo marihuanových závislostí.

Zásadní předpoklady kanabidiolu pro léčbu poruch spojených se zneužíváním návykových látek

 • nezasahuje do systému odměny
 • působí na opioidní, serotonergní a kanabinoidní receptory
 • je nekompetitivním antagonistou receptoru CB1 s nízkou afinitou k primárnímu ligandu
 • působí prostřednictvím negativní allosterické modulace
 • inhibuje endokanabinoidní signalizaci v závislosti na velikosti dávky
 • má schopnost měnit účinnost jiných primárních ligandů (endokanabinoidů nebo THC)
 • může snížit aktivitu receptoru CB1 bez inverzních vedlejších účinků
 • v preklinických i klinických studiích byly prokázány obecně mírné vedlejší účinky, dobrý bezpečnostní profil a minimální riziko zneužití
 • systematicky podávané CBD reguluje mezolimbickou DA aktivitu a potenciálně utlumuje dysregulaci mezolimbických obvodů

Účinnost kanabidiolu může záviset na řadě faktorů, především na době podávání a velikosti dávky. To všechno ukazují výsledky dosavadního bádání.

A jaké konkrétní terapeutické možnosti lze u CBD při léčbě poruch spojených se zneužíváním návykových látek předpokládat?

V tabulce si můžete prohlédnout seznam studií zkoumající účinnost CBD při léčbě těchto poruch.

CBD při terapii závislosti na konopí (THC)

 • léčba závislosti na konopí prostřednictvím syntetických náhrad agonisty (tj. Dronabinol a Nabilone) měla omezenou účinnost
 • samotný CBD byl u vzorku potkanů ošetřených THC injekcí účinný při zmírňování CPA (conditioned place aversion - averzivní chování vůči drogám)
 • při tom ale nezměnil CPP (conditioned place preference - aktivní vyhledávání drog)
 • v případových studiích na lidech bylo zjištěno, že CBD může snížit užívání konopí u závislých
 • další studie ukázala, že CBD může mít potenciál ke snížení euforie spojené s užíváním konopí, přestože přímo nesnižuje užívání konopí

Nabiximols obsahující CBD i THC nejsou ale dostatečným důkazem

Průvodním jevem některých studií ovšem je, že se netestovaly účinky čistého CBD, ale účinné látky nabiximols, oromukosálního spreje obsahujícím 2,7 mg THC a 2,5 mg CBD. Nabiximols by mohl být účinný při různých zdravotních problémech i při snižování jiných abstinenčních příznaků, ale ne u konopí. Důvodem je psychoaktivní složka THC.

CBD při terapii závislosti na alkoholu

U testovaných zvířecích modelů se ukázalo, že je CBD účinný při snižování samopodávání etanolu. Při dostatečně vysoké koncentraci (120 mg/ kg) se oslabil relaps etanolu. Další studie na zvířatech dokázala, že CBD i v malé dávce (15 mg/kg) snižuje účinně reakci na spouštěč a stresem navozený relaps podání etanolu, a to až 138 dní po ošetření CBD. Výsledky dalších výzkumů navíc naznačily, že při snižování senzibilizace na etanol je účinnější poměr THC a CBD 1:1 než samotný kanabidiol.

CBD při terapii závislosti na tabáku

Placebem kontrolovaná studie, které se zúčastnilo 24 kuřáků, prokázala významné snížení počtu vykouřených cigaret u skupiny inhalující CBD. Rozdíl v touze ale nebyl zaznamenán. Další placebem kontrolovaný výzkum účinků perorálního podávání CBD naznačil sníženou významnost cigaretových podnětů po abstinenci přes noc.

CBD při terapii závislosti na opioidech

Dřívější studie zaměřené na zmírňování abstinenčních příznaků morfinu a jiných opioidů naznačily, že samotné CBD má pouze nízkou účinnost, která se zvyšuje s významnější přítomností THC. Novější výzkumy však ukazují, že léčba CBD blokovala reward-facilitating účinek (drogou navozený efekt posilující systém odměny a tím závislost) morfinu, snížila u něj CPP i CPA a zabránila drogou a stresem navozené obnově CPP. Kanabidiol také prokázal určitou efektivnost ve studii účinků heroinu na potkany.

CBD při terapii závislosti na stimulantech

Důkazy o účinnosti kanabidiolu při léčbě závislosti na stimulantech nejsou jednoznačné. Ve dvou studiích se prokázalo, že ani samotně CBD, ani CBD:THC v poměru 1:1 nezměnily účinek senzibilizace na kokain.

Některé studie naznačují, že akutní podávání CBD u potkanů neblokuje reward-facilitating účinek, nesnižuje samopodávání ani neoslabuje vyhledávání kokainu vyvolaného podnětem.

Jiné výzkumy ale ukázaly, že CBD

 • narušuje získávání kokainu, jeho vlastní podávání a CPP
 • zhoršuje opětovné zavedení CPP pro metamfetamin
 • CBD prokazuje schopnost utlumit rekonsolidaci CPP u kokainu
 • účinně redukovat narůstající a stresem navrácené vyhledávání kokainu
 • nemá žádný účinek na opětovnou extinkci vyvolanou drogami

Důkazy o používání CBD při léčbě závislosti na stimulantech nejsou silné. Nicméně, v dlouhodobé observační studii 122 účastníků se zjistilo, že sami uživatelé uvádějí, že konopí jim aktivně pomáhá při snižování užívání kokainu.

Shrnutí aktuálního stavu a další vývoj

Kanabinoid CBD vykazuje určitou slibnost při zmírňování negativních abstinenčních účinků a snižování motivace k užívání nebo obnovení užívání drog u zvířat. Důkazy jsou ale omezené a smíšené. Zdá se, že samotný kanabidiol nemusí být bez další podpory, behaviorální či psychosociální terapie dostatečně účinný při udržování dlouhodobé abstinence.

O tom, jak konkrétně může CBD zacílit a zmírnit účinky poruch spojenými se zneužíváním návykových látek není zatím známo příliš mnoho.

Nedávné důkazy naznačují, že

 • uvnitř mezolimbického systému ovlivňuje serotonergní systém jako agonista 5-HT1A receptoru
 • přispívá ke snížení stresu, úzkosti, depresivních příznaků a tak může zprostředkovat i léčebný účinek při poruchách spojených se zneužíváním návykových látek
 • může být odpovědný za utlumení reward-facilitating účinků zneužívaných látek a modulaci tvorby asociativní emoční paměti
 • má terapeutický potenciál pro zmírnění afektivních a kognitivních poruch, vyvolaných chronickým zneužíváním návykových látek (např. konopí)
 • by se dále měly zkoumat další funkce CBD a role ECS při léčbě poruch spojených se zneužíváním návykových látek

CBD je tedy sice velkým příslibem, ale bude nutné další zkoumání jeho mechanismů a účinků v rámci preklinických i klinických studií.

Abychom ilustrovali důležitost výzkumů zaměřených na léčení drogových závislostí, uvádíme základní statistiky některých drogových závislostí pro Českou republiku.

Nejvíce zneužívané látky v ČR

Ve výroční zprávě vydané v roce 2018 odhadovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti v roce 2017 například tato data.

Odhadovaný počet problémových uživatelů v roce 2017 v ČR meziročně

 • vzrostl na 34,7 tisíce uživatelů pervitinu
 • klesl na 6,9 tisíce uživatelů buprenorfinu
 • vzrostl na 3,9 tisíce uživatelů heroinu
 • vzrostl na 2,3 tisíce uživatelů jiných opioidů
 • vzrostl 43,7 tisíce injekčních uživatelů

Celkový počet problémových uživatelů (pervitinu a opioidů) vzrostl na 47,8 tisíce osob. Nejnovějším trendem je růst míry užívání opioidů, resp. opioidních analgetik, především fentanylu, oxykodonu, morfinu a hydromorfonu.

Negativní jevy jsou spojené také s problémovým užíváním konopných drog, extáze, kokainu, sedativ a hypnotik. Významným nebezpečím je také návykové chování u legálních substancí, alkoholu a nikotinu. Další informace o aktuální situaci získáte zde: Celá výroční zpráva ke stažení.

Rostoucímu nebezpečí opioidů i možnostem CBD terapie na tento typ závislosti jsme se věnovali v článku Může být kanabidiol CBD účinnou odpovědí na opiátovou epidemii?

Informace o studii:

Publikováno: Frontiers in Psychiatry, 2019

PMCID: PMC6390812, PMID: 30837904

https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00063

Anglický název: The Endocannabinoid System and Cannabidiol's Promise for the Treatment of Substance Use Disorder

Autoři:

Yann Chye, Erynn Christensen, Nadia Solowij, Murat Yücel

Pracoviště:

 • Brain and Mental Health Research Hub, Monash Institute of Cognitive and Clinical Neurosciences, School of Psychological Sciences, Monash University, Melbourne, VIC, Australia
 • School of Psychology and Illawarra Health and Medical Research Institute, University of Wollongong, Wollongong, NSW, Australia
 • The Australian Centre for Cannabinoid Clinical and Research Excellence, New Lambton Heights, NSW, Australia

Editováno:

Alexander Mario Baldacchino, University of St Andrews, United Kingdom

Revidováno:

 • Carla Cannizzaro, Università degli Studi di Palermo, Italy;
 • Aviv M. Weinstein, Ariel University, Israel