Jednorázová dávka kanabidiolu snižuje krevní tlak u zdravých dobrovolníků v randomizované křížové studii

Medicína

Prospěšné účinky nepsychoaktivního fytokanabinoidu CBD byly prokázány už u několika závažných onemocnění. Britští vědci z oxfordské a nottinghamské univerzity se rozhodli před dvěma lety prozkoumat účinky kanabidiolu na kardiovaskulární systém, konkrétně krevní tlak, u zdravého vzorku lidské populace. Do té doby žádný podobný výzkum neproběhl.

Dosud zjištěné poznatky o účincích CBD na kardiovaskulární systém

Dlouhodobý duševní stres způsobený různými činiteli může vést k rozvoji závažných kardiovaskulárních chorob. Stres podporuje rozvoj ischemie myokardu u pacientů se stabilní Angina pectoris. Jak studie zmiňuje, bylo prokázáno, že CBD má protizánětlivé, antikonvulzivní, antioxidační, anxiolytické, antinauseální a antipsychotické vlastnosti. Preklinické studie navíc prokázaly, že může mít prospěšné účinky i u kardiovaskulárních poruch.

Podle dostupných dat z několika výzkumů je známo, že CBD zmírňuje prozánětlivé účinky vyvolané vysokou hladinou cukru v endotelových buňkách v lidských koronárních tepnách. Zmírňuje i dysfunkci myokardu u zvířecích modelů s diabetem a zachovává endoteliální integritu v mikrovaskulatuře diabetické sítnice. V podmínkách in vivo snižuje ventrikulární arytmie a rozsah infarktu.

Použité metody v klinické studii

Výzkumu se zúčastnilo celkem devět zdravých dobrovolníků mužského pohlaví ve věku mezi 19-29 lety, bez významných srdečních poruch a jakékoliv medikace. Všichni byli nekuřáci a nikdy nekonzumovali konopí.

 • Průměrný věk: 23,7 - SD (směrodatná odchylka) ± 3,2 let
 • Průměrná hmotnost: 77,5 - SD ± 6,4 kg
 • Průměrná výška dobrovolníků: 178,6 ± - SD 4,5 cm

Zkoumaným osobám bylo v randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené křížové studii podáno 600 mg CBD nebo placeba. CBD pocházelo od firmy GW Pharma. Kardiovaskulární parametry byly neinvazivně monitorovány pomocí Finometru a laserového Doppleru. Dobrovolníci v průběhu testu prošli zátěžovými testy ve formě mentální aritmetiky, izometrického cvičení a chladového testu.

Zátěžové testy probíhaly vždy 2 hodiny po aplikaci CBD nebo placeba.

Sledované kardiovaskulární parametry

 • SBP - systolic blood pressure - systolický krevní tlak
 • DBP - diastolic blood pressure - diastolický krevní tlak
 • MAP - mean arterial blood pressure - střední arteriální krevní tlak
 • HR - heart rate - srdeční frekvence
 • SV - stroke volume - tepový objem
 • CO - cardiac output - srdeční výdej
 • EJT - ejection time
 • TPR - total peripheral resistance - celkový periferní odpor
 • I - forearm blood flow - průtok krve předloktím

Kardiovaskulární parametry v klidovém stavu najdete v Obrázku 1.

CBD snižuje krevní tlak - Kardiovaskulární parametry v klidovém stavu po podání CBD
OBRÁZEK: 1: Změny klidových kardiovaskulárních parametrů po jednorázové dávce 600 mg CBD u 9 zdravých dobrovolníků. Plný čtverec znamená placebo, prázdný čtverec CBD. Měřeno nepřetržitě po dobu 2 hodin po požití látky, s výjimkou průtoku krve předloktím.

Individuální reakce systolického a diastolického krevního tlaku najdete v Obrázku 2.

CBD snižuje krevní tlak - Reakce systolického a diastolického krevního tlaku po CBD
OBRÁZEK 2: Individuální reakce systolického a diastolického krevního tlaku na všechny zátěžové testy po jedné dávce 600 mg CBD nebo placeba u 9 zdravých dobrovolníků. Zelené buňky v tabulce ukazují subjekty, které měly ve srovnání s placebem sníženou reakci krevního tlaku na stres po užití CBD. Červené buňky znázorňují zvýšenou reakci krevního tlaku na stres po aplikaci CBD.

Testování proběhlo v této formě

 • mental stress test - duševní zátěžový test
 • exercise stress test - fyzický zátěžový test
 • cold pressor test - chladový test

Duševní zátěžový test

Post-hoc analýza ukázala, že SBP, DBP, MAP byly významně nižší u dobrovolníků, kteří užívali CBD, hlavně po zátěžovém testu.

CBD zvýšil HR v průběhu pozdější fáze mentálního stresu a v období po stresu. Při tom pokleslo EJT. CBD také snížilo SV, ale u CO nebyl mezi kanabidiolem a placebem žádný rozdíl. Dobrovolníci, kteří užívali CBD, měli nižší TPR během a hlavně v období po duševním stresu. Také se jim snížil průtok krve v předloktí před a během poslední části duševní zátěže.

Po užití CBD mělo

 • 6 z 9 subjektů nižší SBP před nebo během testu
 • 9 z 9 subjektů nižší SBP v období zotavení
 • 5 z 9 subjektů mělo nižší DBP během testu
 • 6 z 9 subjektů mělo nižší DBP v období zotavení

Viz. Obrázek 3

CBD snižuje krevní tlak - Odpovědi kardovaskulárního systému na duševní stress po dávce CBD
OBRÁZEK 3: Kardiovaskulární odpověď na duševní stres po jednorázové dávce 600 mg CBD u zdravých dobrovolníků. Plný čtverec znázorňuje použití placeba, prázdný čtverec aplikaci CBD. Měřeno nepřetržitě před, během a po mentálním aritmetickém testu, s výjimkou průtoku krve předloktím. To bylo provedeno v 2 minutovém okně těsně před, během a po zátěžovém testu.

Fyzický zátěžový test

Fyzická zátěž způsobila v obou skupinách výrazný nárůst některých parametrů: SBP, DBP, MAP, HR. Aplikace CBD snížila během izometrického zátěžového testu SBP, MAP.

Subjektům, které užívaly CBD, se v průběhu fyzické zátěže zvýšil HR a snížil SC i EJT. CO nevykazovalo žádný rozdíl. Průtok krve v předloktí se zvýšil pouze u dobrovolníků, kteří užívali placebo. Post-hoc analýza ukázala výrazně nižší průtok krve v předloktí u subjektů s CBD během časné a druhé části zátěžového izometrického testu, což bylo spojeno se snížením TPR před, po a v druhé polovině testu.

Po užití CBD mělo

 • 6 z 9 subjektů nižší SBP během testu
 • 8 z 9 subjektů nižší SBP v období zotavení
 • 5 z 9 subjektů nižší DBP během testu
 • 8 z 9 subjektů nižší DBP v období zotavení

Viz Obrázek 4

Kardiovaskulární parametry reagující na fyzickou zátěž a CBD
OBRÁZEK 4: Kardiovaskulární parametry v reakci na fyzický stres po jednorázové dávce 600 mg CBD u zdravých dobrovolníků. Plný čtverec znázorňuje použití placeba, prázdný čtverec aplikaci CBD. Měřeno nepřetržitě před, během a po fyzickém testu, s výjimkou průtoku krve předloktím. To bylo provedeno v 2 minutovém okně těsně před, během a po zátěžovém testu.

Zátěžový chladový test

Chladový test způsobil vzestup SBP a MAP v obou skupinách, ale nárůst DBP pouze s placebem. V první polovině tohoto zátěžového testu bylo pozorováno rovnoměrné zvýšení SBP a MAP u CBD i placeba. SBP a MAP nadále rostl ve skupině s placebem, u dobrovolníků s CBD se ustálil a v porovnání byl výrazně nižší. Post-hoc analýza ukázala, že DPB byl výrazně nižší u těch, kteří užívali CBD ve druhé polovině testu.

Po užití CBD mělo

 • 8 z 9 subjektů nižší SBP během testu a v období zotavení
 • 6 z 9 subjektů nižší DBP během testu
 • 7 z 9 subjektů nižší DBP v období zotavení

HR byl vyšší u CBD skupiny, EJT nižší. Sidakova post-hoc analýza ukázala, že SV byl u stejné skupiny významně nižší, přitom ale nedošlo ke snížení CO. Významně se zvýšil TPR pouze ve skupině s placebem. Průtok krve v předloktí se zvýšil u obou skupin. Při porovnání obou skupin ale vykazovaly CBD subjekty nižší TRP hodnoty a krevní průtok krve v předloktí než placebo subjekty.

Viz Obrázek 5.

CBD snižuje krevní tlak - Odpovědi kardiovaskulárního systému na CBD
OBRÁZEK 5: Kardiovaskulární odpověď na studený stres po jednorázové dávce 600 mg CBD u zdravých dobrovolníků. Plný čtverec znázorňuje použití placeba, prázdný čtverec aplikaci CBD. Měřeno nepřetržitě před, během a po chladového testu, s výjimkou průtoku krve předloktím. To bylo provedeno v 2 minutovém okně těsně před, během a po zátěžovém testu.

Snižuje kanabidiol krevní tlak? Závěry a diskuse

Britští vědci Khalid A. Jadoon, Garry D. Tan, Saoirse E. O’Sullivan touto studií zjistili, že klidový krevní tlak byl nižší u subjektů, které užily jednorázovou dávku CBD. Kanabidiol také otupil reakci krevního tlaku na zátěž, především v období před a po stresu. Post-hoc analýza ukázala obecný trend nižších SBP, MAP, DBP, SV, TPR, průtok krve předloktím, EJT levé komory a vyšší HR u subjektů, které užívaly CBD.

 • Poprvé se prokázalo, že akutní podávání CBD snižuje u lidí klidový krevní tlak s nižším tepovým objemem a vyšším srdečním tepem.
 • Žádná klinická studie se nikdy nevěnovala speciálně změnám kardiovaskulárních parametrů, až tato.
 • Narozdíl od předchozích výzkumů probíhalo při této studii měření kardiovaskulárních parametrů všech subjektů nepřetržitě a proto je relevantnější.
 • Získaná data ukazují, že akutní podávání CBD snižuje klidový i stresový krevní tlak a současně zvyšuje srdeční frekvenci. Tyto hemodynamické změny mohou ovlivnit užívání kanabidiolu jako léku.
 • Je proto možné, že změny v hemodynamice vyvolané CBD jsou zprostředkovány prostřednictvím CB1.
 • CBD může způsobit sympathoinhibici (prostřednictvím CB1 nebo nějakým jiným mechanismem), a tím zabránit zvýšení krevního tlaku a srdečního výdeje. A to způsobuje kompenzační zvýšení srdeční frekvence.
 • Možností je, že CBD inhibuje srdeční vagální tonus, čímž zvyšuje srdeční frekvenci (navzdory jakékoli potenciální sympathoinhibici).
 • Všechny subjekty snášely CBD přípravky od GW Pharmaceuticals bez vedlejších účinků.
 • Pro další důkazy, že CBD může hrát roli v léčbě kardiovaskulárních poruch je nutné provést další šetření a výzkumy.

 

Informace o studii:

Publikováno: JCI Insight, 2017

PMID: 28614793, PMCID: PMC5470879

doi: 10.1172/jci.insight.93760

Anglický název: A single dose of cannabidiol reduces blood pressure in healthy volunteers in a randomized crossover study

Autoři: Khalid A. Jadoon, Garry D. Tan, Saoirse E. O’Sullivan

Pracoviště:

 • Division of Medical Sciences & Graduate Entry Medicine, University of Nottingham, Royal Derby Hospital Centre, Derby, United Kingdom.
 • The NIHR Oxford Biomedical Research Centre, Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology & Metabolism, Churchill Hospital, Oxford University Hospitals NHS Trust, Oxford, United Kingdom.

PDF verze v originále ke stažení