Léky na bázi konopí pro chronickou neuropatickou bolest u dospělých

Medicína

Hlavním cílem této obsáhlé přehledové studie bylo posoudit účinnost, snášenlivost a bezpečnost léčivých přípravků na bázi konopí (bylinných, rostlinných, syntetických) ve srovnání s placebem nebo konvenčními léky při stavech souvisejících s chronickou neuropatickou bolestí u dospělých.

Co je to chronická neuropatická bolest?

 • Zatímco u nociceptického typu bolesti slouží nervy k jejímu přenosu, u neuropatického typu jsou samy nervy příčinou.
 • Neuropatická bolest není způsobena poškozením tkáně, vzniká přímo v nervech na základě metabolického, toxického, infekční, autoimunního a jiného poškození.
 • Chronická varianta odkazuje na dlouhodobé trvání (více jak 6 měsíců) opakující se bolesti.
 • Neuropatická bolest může být vyvolána lézí nebo onemocněním centrálního nebo periferního nervového systému.
 • Mezi nejčastější komorbidity patří porucha spánku, ztráta energie, ospalost, potíže s koncentrací, deprese, anxieta nebo špatná chuť k jídlu.

Další informace o najdete v přednášce J. Bednaříka z Neurologické kliniky LFMU a FN Brno Neuropatická bolest jako klinický syndrom.

Proč bylo důležité připravit přehled o účincích konopí na chronickou neuropatickou bolest?

Odhady prevalence chronické bolesti s neuropatickými složkami u populace se pohybují mezi 6% a 10%. Role léčivých přípravků na bázi konopí při léčbě chronické neuropatické bolesti je stále předmětem diskusí. Nedávné systematické přehledové články dospěly k různým závěrům. Pravděpodobně se to stalo kvůli zpracování různých studií a při použití různých standardů pro hodnocení kvality důkazů i rozdílného zvážení výsledků.

Autoři této publikace z roku 2018 proto zpracovali toto téma podle standardů Cochran Library a pravidel Cochrane Review. Strategie při prohledávání zdrojů je popsána v Appendix 2.

Základní parametry studie

Do přehledu byly zahrnuty:

 • randomizované, dvojitě zaslepené, kontrolované studie (RCT) trvající alespoň dva týdny
 • studie s paralelním, zkříženým a obohaceným zápisem randomizovaného výběru (EERW) s nejméně 10 účastníky v jedné léčebné skupině
 • studie, které uváděly alespoň jeden výsledek ohledně účinnosti a jeden bezpečnosti
 • studie musely mít uvedeno v názvu, že zahrnují pacienty s neuropatickou bolestí

Vyloučeny byly studie, které

 • byly krátké,
 • nebyly randomizovány,
 • nebyly studiemi experimentální bolesti, případovými studiemi nebo klinickými pozorováními,
 • které hodnotily bolest u lidí s neurologickými onemocněními, aniž by bylo jisté, že hodnocená bolest byla neuropatického charakteru,
 • zkoumaly fibromyalgii a „smíšené“ bolesti.
Struktura studií o neuropatické bolesti a účincích konopí
Struktura analyzovaných studií

Typy účastníků:

Zpracované studie zahrnovaly dospělé osoby starší 18 let, které trpěly s jedním nebo více chronickými neuropatickými bolestivými stavy včetně (ale nejen):

 • neuropatie související s rakovinou;
 • centrální neuropatická bolest související např. s roztroušenou sklerózou;
 • syndrom komplexní regionální bolesti (CRPS);
 • neuropatie doprovázející HIV;
 • bolestivá diabetická neuropatie;
 • periferní polyneuropatie jiných, např. toxických, etiologií;
 • fantomová bolest končetin;
 • postherpetická neuralgie;
 • pooperační nebo traumatické léze periferních nervů;
 • poranění míchy;
 • poškození nervového plexu;
 • neuralgie trigeminu

Druhy intervencí

V zahrnutých studií se zkoumaly tyto léky na bázi konopí:

 • konopí v podobě hašiše nebo marihuany (konopí s vysokým obsahem THC);
 • rostlinné kanabinoidy dronabinol a nabiximols;
 • syntetické kanabinoidy (Levonantradol, nabilone);
 • v jakékoliv dávce, jakýmkoliv způsobem podávané pro úlevu od neuropatické bolesti a ve srovnání s placebem nebo jiným aktivním komparátorem.

Nebyly zahrnuty studie s léčivy, které manipulují s endokanabinoidním systémem inhibicí enzymů nebo hydrolyzují endokanabinoidy.

Primární výstupy:

 1. Účastník uvedl 50 % a vyšší úlevu od bolesti;
 2. Pacientův globální dojem změny (PGIC) byl hodně vylepšen;
 3. Stažení z důvodu nepříznivých událostí (snášenlivost);
 4. Závažné nepříznivé události (bezpečnost).

Sekundární výstupy:

 1. Účastník hlásil úlevu od bolesti o 30% a více;
 2. Střední intenzita bolesti;
 3. Kvalita života související se zdravím (HRQoL);
 4. Problémy se spánkem;
 5. Únava;
 6. Psychologické potíže;
 7. Stažení z důvodu nedostatečné účinnosti;
 8. Jakákoliv nepříznivá událost;
 9. Specifické nepříznivé účinky, zejména na nervový systém a psychiatrické poruchy podle Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA).

Další informace

Cannabis‐based medicines for chronic neuropathic pain in adults

 • Strana 14-19: informace o sběru dat a jejich analýze.
 • Strana 19-23: přehled všech zahrnutých studií
 • Strana 23-24: informace o riziku zkreslení

Riziko zkreslení

Riziko zkreslení většiny domén bylo ve všech studiích nejasné. Podle standardů Cochrane „Risk bias“ byly zjištěna nízká kvalita ve 2 studiích, střední kvalita ve 12 studiích a vysoká kvalita ve 2 studiích. Viz Obrázek 2 a 3.

Riziko zkreslení zahrnutých studií o neuropatické bolesti a účinků kanabinoidů
Graf rizika zkreslení posuzuje úsudky autorů o každém riziku zkreslení položky vyjádřené v procentech napříč všemi zahrnutými studiemi.

Všechna léčiva založená na konopí versus placebo - studie s křížovým a paralelním designem

Primární výstupy

Sumář pro hlavní srovnání primárních a sekundárních výstupů najdete v Tabulce 1.

Faktory ovlivňující kvalitu důkazů

 • nepřímost - účastníky byli lidé v současnosti nebo historicky zneužívající návykové látky, nebo obojí, bez závažných chorob)
 • nepřesnost - typicky nízký počet událostí
 • zkreslení - typicky studie placená výrobcem léku

Účastník uvedl 50 % a vyšší úlevu od bolesti

Analýza osmi studií s celkem 1001 účastníky ukázala, že 20,9 % účastníků, kteří dostávali lék na bázi konopí a současně 17,3 % účastníků s placebem hlásilo úlevu od bolesti minimálně o 50 % vyšší. Kvalita důkazů byla nízká kvůli nepřímosti a nepřesnosti. Viz Analýza 1.1.

Pacientův globální dojem změny (PGIC) byl hodně vylepšen

Analýza šesti studií s 1092 účastníky ukázala, že 28,4% účastníků, kteří dostávali lék na bázi konopí a současně 22,1 % účastníků s placebem hlásilo, že se jejich stav velmi zlepšil. Kvalita důkazů byla velmi nízká, díky zkreslením, nepřímosti nebo nekonzistentnosti. Viz Analýza 1.2.

Stažení z důvodu nepříznivých událostí (snášenlivost)

Ze 13 analyzovaných studií s 1848 účastníky bylo 10,4 % účastníků, kteří dostávali lék na bázi konopí a 4,7 % účastník s placebem, staženo kvůli hlášeným nežádoucím účinkům. Nedošlo k žádnému klinicky významnému poškození. Kvalita důkazů byla průměrná. Viz Analýza 1.3.

Závažné nepříznivé události (bezpečnost).

Ze 13 analyzovaných studií s 1876 účastníky hlásilo 6,7 % účastníků, kteří dostávali lék na bázi konopí a 5,2 % účastníků s placebem, závažné nežádoucí účinky. Kvalita důkazů byla nízká. Viz Analýza 1.4.

Účinky zásahů - sekundární výstupy

Účastník hlásil úlevu od bolesti o 30 % a více

Analýza 1586 účastníků v celkem 10 studiích ukázala, že 39,4 % účastníků léčených s léky na bázi konopí a 32,7 % účastníků s placebem hlásilo úlevu od bolesti o 30 % a více. Podle předdefinovaných kategorií nebyl u konopných přípravků zaznamenán významný přínos. Kvalita důkazů byla průměrná kvůli nepřímosti. Analýza 1.5.

Střední intenzita bolesti

Analýza 1837 účastníků v celkem 14 studiích ukázala, že léky na bázi konopí byly lepší než placebo při snižování průměrné intenzity bolesti. Kvalita důkazů byla nízká kvůli nepřímosti a nekonzistentnosti. Viz Analýza 1.6.

Kvalita života související se zdravím

Analýza 1284 účastníků v celkem 9 studiích ukázala, že léky na bázi konopí nebyly lepší než placebo při zlepšování kvality života související se zdravím. Kvalita důkazů byla nízká kvůli nepřímosti a nekonzistentnosti. Viz Analýza 1.7.

Problémy se spánkem

Analýza 1386 účastníků v celkem 8 studiích ukázala, že léky na bázi konopí byly lepší než placebo při snižování problémů se spánkem. Kvalita důkazů byla nízká kvůli nepřímosti a nekonzistentnosti. Viz Analýza 1.8.

Únava

Únava byla hodnocena pouze jednou studií, hlubší analýza nebyla možná.

Psychologické potíže

Analýza 779 účastníků v celkem 7 studiích ukázala, že léky na bázi konopí byly statisticky významně lepší než placebo při snižování psychické tísně. Kvalita důkazů byla nízká kvůli nepřímosti a nekonzistentnosti. Viz Analýza 1.9.

Vyloučení z důvodu nedostatečné účinnosti

Analýza 1576 účastníků v celkem 9 studiích ukázala, že nebyl žádný rozdíl ve frekvenci stažení z důvodu nedostatečné účinnosti mezi léky na bázi konopí a placebem. Jen 2,7 % ze skupiny s léčivým konopím a 4,1 % s placebem bylo staženo. Kvalita důkazů byla nízká kvůli nepřímosti a nepřesnosti. Viz Analýza 1.10.

Jakákoliv nepříznivá událost

Analýza 1356 účastníků v celkem 7 studiích ukázala, že nežádoucí účinky hlásilo 80,2 % účastníků s léky na bázi konopí a 65,6 % účastníků s placebem. Podle předdefinovaných kategorií došlo u účastníků s léčivy na bázi konopí ke klinicky významnému poškození. Kvalita důkazů byla nízká kvůli nepřímosti a nekonzistentnosti. Viz Analýza 1.11.

Specifické nepříznivé účinky

Poruchy nervového systému

Analýza 9 studií s celkem 1304 účastníky odhalila, že 61,1 % účastníků s léky na bázi konopí a 28,7 % účastníků s placebem hlásilo nežádoucí účinky na nervový systém. Podle předdefinovaných kategorií došlo u účastníků s léčivy na bázi konopí ke klinicky významnému poškození. Kvalita důkazů byla nízká kvůli nepřímosti a nekonzistentnosti. Viz Analýza 1.12.

Psychiatrické poruchy

Analýza 9 studií s celkem 1314 účastníky odhalila, že 16,5 % účastníků s léky na bázi konopí a 4,9 % účastníků s placebem hlásilo nežádoucí psychiatrické účinky. Podle předdefinovaných kategorií nedošlo u účastníků s léčivy na bázi konopí ke klinicky významnému poškození. Kvalita důkazů byla nízká kvůli nepřímosti a nekonzistentnosti. Viz Analýza 1.13.

Léky na bázi konopí versus placebo - studie s obohaceným randomizovaným návrhem na stažení (výsledky dvojitě zaslepéne fáze)

Data získaná ze dvou analyzovaných studií nebylo možné podrobit kvantitativní, ale pouze kvalitativní analýze. Kvalita důkazů byla pro každý výsledek velmi nízká, snížená kvůli nepřímosti, nepřesnosti nebo zkreslení.

První studie porovnávala účinky nabilonu a placeba, druhá studie účinky oromukosálního spreje s THC/CBD a placeba.

Primární výsledky

Účastník uvedl 50% a vyšší úlevu od bolesti

Analýza jedné studie s celkem 26 účastníky ukázala, že mezi skupinami s nabilonem a placebem nebyl žádný rozdíl v počtu účastníků s 50% nebo vyšší úlevou od bolesti.

Analýza druhé studie s celkem 42 účastníků ukázala, že mezi skupinami s THC/CBD a placebem byl rozdíl v počtu účastníků, u kterých léčba selhala.

Pacientův globální dojem změny (PGIC) byl hodně vylepšen

Analýza jedné studie s celkem 26 účastníky ukázala, že ve skupině s nabilonem oznámilo 6 ze 13 velké zlepšení. Ve skupině s placebem to byla pouze 1 osoba.

Stažení z důvodu nepříznivých událostí

Ze 2 analyzovaných studií s celkem 68 účastníky nebyl zaznamenán žádný rozdíl mezi léky na bázi konopí a placebem. Ze studií odstoupila pouze jedna osoba ze skupiny s placebem.

Závažné nepříznivé události (bezpečnost).

Ze 2 analyzovaných studií s celkem 68 účastníky nebyl zaznamenán žádný rozdíl mezi léky na bázi konopí a placebem. Žádný účastník ze skupiny s nabilonem nezažil závažnou nepříznivou událost. Ze skupiny s THC/CBD ji zažili 3 účastníci a jeden ze skupiny s placebem.

Sekundární výstupy

 • Ve studii s 26 účastníky hlásilo větší jak 30% úlevu od bolesti 85 % účastníků ze skupiny s nabilonem a 38% ze skupiny s placebem.
 • Průměrná intenzita bolesti byla podle analyzovaných 2 studií u nabilonu (3,5 ± 1,3) nižší než u placeba (5,4 ± 1,7), odhadovaný rozdíl v léčbě mezi skupinou s THC/CBD sprejem a placebem byl -0,79 (P hodnota 0,03). Vyšší skóre znamená větší bolest.
 • Analýze se podrobily dvě studie s 68 účastníky. V první se ukázalo, že při hodnocení kvality života související se zdravím, činil rozdíl v léčbě mezi THC/CBD a placebem 1,94 (P hodnota 0,18). Ve druhé skupině bylo HRQoL skóre u skupiny s nabilonem 0,74 ± 0,03 a 0,6 ± 0,8 ve skupině s placebem (P hodnota <0,05). Vyšší skóre znamená větší kvalitu života.
 • Analýze se podrobily dvě studie s 68 účastníky. Odhadovaný rozdíl mezi léčbou s THC/CBD a placebem byl -0,99. Skóre problémů se spánkem bylo u skupiny s nabilonem 27,1 ± 2,1 a 33 ± 2.6 ve skupině s placebem (P hodnota <0,05). Vyšší skóre znamená více problémů se spánkem.
 • Žádná ze studií neposuzovala únavu účastníků.
 • V jedné studii s 42 účastníky byl odhadovaný rozdíl v psychologických potížích ve skupinách s THC/CBD a placebem -0,56 (P hodnota 0,73).
 • Analýze se podrobila jedna studie s 42 účastníky. Žádný z účastníků studie o THC/CBD neodstoupil z důvodu nedostatečné účinnosti.
 • Analýze se podrobily obě studie s celkem 68 účastníky. V první 10 % účastníků ze skupiny s THC/CBD a 24 % ze skupiny s placebem hlásilo nežádoucí událost. 54 % účastníků s nabilonem a 46% účastníků s placebem ze druhé studie hlásilo alespoň jednu nepříznivou událost. (P hodnota 1,0)
 • Žádný z účastníků studie se 42 účastníky ze skupiny s THC/CBD nehlásil nežádoucí účinky na nervový systém. 5 % účastníků v obou skupinách uvedlo nepříznivou událost psychiatrického typu.

Léky na bázi konopí versus jakékoli jiné aktivní léčivo

Pouze jediná studie B. Franka a kolektivu z roku 2008 mohla být zahrnuta do analýzy. Tato studie porovnávala na 73 účastnících účinky syntetického nabilonu s dihydrokodeinem (DHC). Kvalitativní analýza ukázala velmi nízkou kvalitu důkazů pro každý výsledek, sníženou hlavně kvůli nepřímosti, nepřesnosti nebo zkreslení. Ty parametry, které bylo možné hodnotit, nevykázaly žádné významné rozdíly mezi nabilonem a DHC.

Analýza podskupin a zkoumání heterogenity

Post-hoc jsme se rozhodli ohraničit analýzy podskupin jen na na některá hlediska - 50 % a vyšší úleva od bolesti, hodně zlepšené PGIC, stažení z důvodu nežádoucích účinků, závažných nežádoucích účinků a střední intenzity bolesti. Analýza podskupin byla provedena vždy pouze s nejméně dvěma dostupnými studiemi.

Různé typy syndromů neuropatické bolestí

Studie se smíšenými vzorky centrální a/nebo periferní neuropatické bolesti byly z analýzy podskupin vyloučeny, protože cílem analýzy bylo posoudit účinnost léků na bázi konopí na výrazné syndromy neuropatické bolesti.

Nebyl zjištěn žádný podskupinový rozdíl mezi syndromy různých typů neuropatické bolesti ve výsledcích 50% a vyšší úlevy od bolesti, stažení z důvodu nežádoucích účinků, závažných nežádoucích účinků a střední hodnoty intenzity bolesti.

Různé typy léčiv na bázi konopí

Účastník uvedl 50% a vyšší úlevu od bolesti

Oromukosální THC/CBD sprej se nelišil od placeba při analýze 7 studií s 737 účastníky. Ve 2 studiích s 264 účastníky se nelišil ani dronabinol a placebo. Tento výsledek ale nelze analyzovat na bylinné konopí.

Pacientův globální dojem změny (PGIC) byl hodně vylepšen

Oromukosální THC/CBD sprej byl v analýze 6 studií s 1092 účastníky lepší než placebo. Tento výsledek nebyl hlášen u pokusů s dronabinolem nebo bylinným konopím.

Stažení z důvodu nepříznivých událostí

Oromukosální THC/CBD sprej byl v analýze 9 studií s 1408 účastníky lepší než placebo. Dronabinol (ve 2 studiích s 264 účastníky) se nelišil než placeba. Bylinné konopí (2 studie s 152 účastníky) se nelišilo od placeba.

Závažné nepříznivé události

THC/CBD sprej se v 8 studiích s 1436 účastníky nelišil od placeba. Dronabinol ve 2 studiích s 264 účastníky se nelišil od placeba. Bylinné konopí (2 studie s 152 účastníky) se nelišilo od placeba.

Střední intenzita bolesti

Oromukosální THC/CBD sprej byl v analýze 9 studií s 1433 účastníky lepší než placebo. Dronabinol (ve 2 studiích s 264 účastníky) nebyl lepší než placeba. Bylinné konopí (2 studie s 152 účastníky) nebylo lepší než placebo.

Velmi krátkodobé, krátkodobé a střednědobé studie

Účastník uvedl 50% a vyšší úlevu od bolesti

Léky na bázi konopí nebyly lepší než placebo při analýze 3 krátkodobých studií s 840 účastníky. Ve 3 střednědobých studiích s 603 účastníky nebyly lepší než placebo.

Pacientův globální dojem změny (PGIC) byl hodně vylepšen

Léky na bázi konopí nebyly v analýze 2 velmi krátkodobých studií s 186 účastníky lepší než placebo. Ve 3 střednědobých studiích s 840 účastníky nebyly lepší než placebo.

Stažení z důvodu nepříznivých událostí

Léky na bázi konopí nebyly lepší než placebo při analýze 3 velmi krátkodobých studií s 270 účastníky ani 4 krátkodobých studií s 478 účastníky. Ve 5 střednědobých studiích s 1120 účastníky byly léky na bázi konopí lepší než placebo.

Závažné nepříznivé události

Léky na bázi konopí nebyly lepší než placebo při analýze 3 velmi krátkodobých studií s 270 účastníky ani 5 krátkodobých studií s 435 účastníky. Ve 5 střednědobých studiích s 1120 účastníky byly léky na bázi konopí lepší než placebo.

Střední intenzita bolesti

Léky na bázi konopí nebyly lepší než placebo při analýze 3 velmi krátkodobých studií s 268 účastníky ani 6 krátkodobých studií s 453 účastníky a ani v 5 střednědobých studiích s 1109 účastníky.

Závěry autorů pro lidi s chronickou neuropatickou bolestí, lékaře a tvůrce politik

Neexistují žádné vysoce kvalitní důkazy o účinnosti jakéhokoliv léku na bázi konopí - bylinného, z rostliny získaného (dronabinol), syntetického (nabilone), vzniklého rostlinnou kombinací THC/CBD) na jakýkoliv stav chronické neuropatické bolesti. Některé nežádoucí účinky (somnolence, sedace, zmatenost, psychóza) mohou omezit klinickou užitečnost léčiv na bázi konopí.

Přinejlepším lze očekávat, že pár lidí s neuropatickou bolestí bude mít prospěch z dlouhodobého užívání léčiv na bázi konopí. Protože ale jen relativně málo účastníků nachází u léčiv na bázi konopí smysluplný efekt, rozhodnutí o použití těchto léčiv může vyžadovat pravidla k zastavení, aby se předešlo zbytečnému vystavení škodám v případě, že neexistuje žádný prospěch.

Léky na bázi konopí jsou některými současnými klinickými pokyny a systematickými přehledy považovány při léčbě syndromů chronické neuropatické bolesti za řešení třetí nebo čtvrté linie, pokud selhaly zavedené terapie, např. Antikonvulziva nebo antidepresiva.

Pokud selhaly zavedené terapie (antikolvuziva, antidepresiva), tak například kanadská společnost Canadian Pain Society doporučuje léky na bázi konopí jako léčbu třetí linie u syndromů chronické neuropatické bolesti.

Stav schvalování léčiv na bázi konopí pro léčbu chronické neuropatické bolesti a úhrady pojišťoven se v jednotlivých zemích liší.

Protože neexistují žádné vysoce kvalitní důkazy, které by naznačovaly, že léky na bázi konopí mají zásadní význam při léčbě s chronickou neuropatickou bolestí, musí to být vysvětleno všem, kteří žádají o tento typ léčby v těch státech, kde je to povoleno.

U různých typů bolestí neuropatického původu mohou existovat rozdíly v účinku různých typů léčiv na bázi konopí. Stále je třeba určit optimální poměr THC/CBD. Čisté CBD produkty nebo vývoj periferně působících kanabinoidních agonistů mohou navíc snížit psychiatrické nežádoucí účinky a nežádoucí účinky na centrální nervový systém. Pro jistý výsledek z hlediska směru i velikosti účinku je zapotřebí velmi důkladných klinických hodnocení. Testování by mělo mít důležité konstrukční vlastnosti.

Je třeba studovat další typy chronických neuropatických bolestí (např. bolest po mrtvici), které se v dřívějších studiích nezkoumaly.

Doporučená minimální délka studií by měla být tři měsíce.

U klinických stavů, pro které existuje již zavedená léčba, je žádoucí provedení trojité studie se studovaným lékem, standardním lékem a placebem. Tak bude možné posoudit a srovnat účinnost a bezpečnost.

Doporučuje se využívat výsledky klinické užitečnosti podle stupnice PGIC a dle středního a podstatného přínosu při použití škály neuropatických bolestí.

Metodu imputace (chybějící data jsou vyplněna náhradami) je třeba opustit, protože požadovaným výsledkem je, aby adekvátní úleva od bolesti byla dlouhodobá, a proto musí lidé pokračovat v terapii. Odstoupení z jakéhokoliv důvodu musí být klasifikováno jako selhání léčby.

Je výhodné, aby protokol studie definoval, že situace, kdy se u lidí léčených pomocí léků na bázi konopí a nedostaví se u nich úleva od bolesti, je nepřijatelná. Takže by po odpovídajícím pokusu o terapii byla zavedena pravidla pro zastavení spojená s úlevou od bolesti.

Je užitečné navrhnout a analyzovat studie, zda existují nějaké predispoziční vlastnosti spojené s úspěchem nebo neúspěchem léčby.

Údaje o studii musí být zpřístupněny autorům recenzí, aby mohli analyzovat data jednotlivých účastníků.

Hlášení podrobností o hodnocení nežádoucích účinků (spontánní hlášení, otevřené otázky, dotazníky na symptomy) je povinné, protože druh a četnost nežádoucích účinků je ovlivněn způsoby hodnocení. Je žádoucí, aby regulační agentury standardizovaly strategie pro hodnocení nežádoucích účinků v randomizovaných kontrolovaných studiích.

Klíčovou otázkou zůstává, zda existují lidé s neuropatickou bolestí, kterým léky na bázi konopí dělají dlouhodobě dobře. To znamená, že se jim podstatně sníží bolest a/nebo se zlepší každodenní fungování při tolerovatelných nežádoucích účincích. Alternativou ke klinickým studiím by mohlo být použití registru studií.

Měření (koncové body)

 • Hlášení průměrných změn bolesti je neadekvátní a preferuje se použití analýzy respondentů (50% a větší úleva od bolesti nebo účastníků s žádnou či mírnou bolestí).
 • Kontextové podrobnosti (např. typ bolesti - průměrný, nejhorší, nejméně, současný / doba k hodnocení / místo bolesti) obvykle nejsou standardizovány ani dobře uvedeny v literatuře. Výsledky pokusů je proto náročné interpretovat.
 • Doporučuje se používat ověřené stupnice pro hodnocení neuropatických bolestí a zprávy o účincích léčiv na bázi konopí na všechny položky stupnice.
 • Cenné jsou dlouhodobé studie zaměřené na sběr údajů o zneužívání léčiv na bázi konopí a duševních poruch vyvolaných konopím.

Poděkování autorů studie

Projekt byl podporován Národním institutem pro výzkum zdraví (NIHR) prostřednictvím Cochrane Infrastructure PaPaS (Pain, Palliative and Supportive Care). Vyjádřené názory autorů nemusí nutně odrážet názory NIHR, NHS nebo ministerstva zdravotnictví.

Informace o studii:

Publikováno: Cochrane Database Syst Rev. 2018 Mar; 2018(3): CD012182

Anglický název: Cannabis‐based medicines for chronic neuropathic pain in adults

PMCID: PMC6494210 / PMID: 29513392

doi: 10.1002/14651858.CD012182.pub2

Autoři: Martin Mücke, Tudor Phillips, Lukas Radbruch, Frank Petzke, Winfried Häuser

Pracoviště:

 • University Hospital of Bonn, Department of Palliative Medicine, Sigmund‐Freud‐Str. 25, BonnGermany, 53127
 • University of Oxford, Pain Research and Nuffield Department of Clinical Neurosciences (Nuffield Division of Anaesthetics), Churchill Hospital, OxfordUK, OX3 7LJ
 • Universitätsmedizin Göttingen, Pain Clinic, Göttingen, Germany
 • Technische Universität München, Department of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy, Langerstr. 3, München Germany, D‐81675

Zdroj úvodního fota: Jacopin / BSIP / Science Photo Library